I flera år kämpade socialkontoret med höga kostnader för barn som placerats på så kallade HVB-hem, hem för vård och boende. Våren 2015 började man därför titta på en lösning där kommunen skulle driva ett eget liknande behandlingshem. Tanken var att det avsevärt skulle sänka kostnaderna och bli bättre för ungdomarna. I juni 2017 var man redo att öppna, men det blev inte alls som man tänkt sig.

– Det är svårt för en kommun i den här storleken att driva ett eget HVB-hem. Det är en utmaning eftersom man måste ha en väldigt bred kompetens. Många andra kommuner har också försökt och behövt lägga ner, säger socialdirektör Pernilla Thunander.

Tanken var att hemmet skulle vara ett samarbete mellan socialnämnden, bildningsnämnden och regionen. Man skulle ta emot ungdomar mellan 13–18 år som hade neuropsykiatrisk diagnos och/eller beteendeproblematik. Samarbetet höll dock inte. De tre aktörerna hade helt olika bilder om vad var och en skulle bidra med och hur insatserna skulle se ut.

Från början skulle boendet ha åtta platser, men det minskades senare till sex stycken. Oftast var det dock bara tre placerade eftersom man upplevde svårigheter att ha fler i boendet samtidigt.

Kostnaden per dygn för en placering beräknades under utredningen av hemmet till 2 700–3 500 kronor. Men vid en kontroll i maj 2018 visade det sig kosta cirka 6 000 kronor per dygn och ibland mer. Det kan jämföras med en extern placering som kostar 4 500 kronor per dygn i snitt.

– Man trodde att det skulle bli billigare, men så blev det inte. Men vi har sett att man har gjort lärdomar under arbetets gång så helt utan effekt har det inte varit, säger socialdirektör Pernilla Thunander.

Vid en utvärdering konstateras också att förhoppningen att undvika placeringar utanför kommunen inte heller infriats eftersom ungdomar som placerats på kommunens boende ändå i vissa fall behövde placeras externt. Sammantaget gjorde därför tjänstemännen bedömningen att det inte går att driva kommunens boende på ett sätt som är försvarbart ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Istället föreslog de politikerna att pengarna som avsatts för boendet skulle användas till andra insatsformer. I mars tog därför också socialnämnden beslut om att verksamheten skulle läggas ner.