Mark- och miljödomstolen i Växjö handlägger just nu de överklagade detaljplanerna för de tomter som Lalandia vill köpa. I den handläggningen beslutade domstolen tidigare i somras att ett stort antal av de klagande inte är sakägare och vars överklaganden alltså inte kommer att tas upp. Det beslutet har föreningen Varamons Vänner och omkring 20 privatpersoner vänt sig emot och nu överklagat till mark- och miljööverdomstolen. Där har man fått anstånd till den 9 augusti att komma in mer yttranden. Sedan inleds en fråga om de ska beviljas prövningstillstånd i överdomstolen.