Vindparken består av 14 verk som ligger både i Askersund och Motala kommun. I tillstånden att bygga verken framkommer att ljudnivåerna från dem ska kontrolleras inom ett år från det att de tas i drift. Nu har det också inkommit klagomål från närboende om ljudnivåerna.

Gustaf Ekberg på vindskraftsföretaget bekräftar att det kommit in klagomål, men menar att mätningarna genomförs enligt kraven i tillståndet. Han skriver vidare i ett e-postsvar att "vår egen interna ljudmätning inte ger något som helst belägg för att vi skulle ligga över de i miljötillståndet tillåtna nivåerna". Det ska nu kontrolleras av en oberoende konsult.