Det är en dyster prognos som vård- och omsorgsutskottets ordförande Thomas Lidberg (S) levererar:

– Prognosen pekar på att vi går åtta till tio miljoner kronor back.

För 2017 har vård- och omsorgsförvaltningen haft en budget om 229 miljoner kronor. Men pengarna har inte räckt till.

– Vi gör verkligen verksamhet av våra pengar. Vi inte avstå verksamhet eller skjuta upp något om inte ekonomin håller.

Thomas Lidberg talar om lagstiftning som måste följas. Det gäller vård av missbrukare, omhändertagande av barn, integrationsuppdrag, hela äldreomsorgen och övrig omsorg.

– Vi har generellt haft volymökningar under året. Vi har flera äldre äldre och det innebär att vårdbehoven ökar. Vi har också fått ökat tryck inom hemtjänsten och ökat tryck på landsbygden.

Han fortsätter:

– Jag ser en tendens att barn och unga får det allt tuffare i samhället. Bara på elva månader i år har vi tagit emot 458 orosanmälningar gällande barn.

Vidare:

– Behoven inom handikappomsorgen har ökat och vi gör fler externa placeringar. Det är också oklart vad beslut som Försäkringskassan tar kring personlig assistans innebär för oss ekonomiskt.

Med förändringar kring exempelvis statliga ersättningar och bidrag beskriver Lidberg läget: "som att hålla en hal tvål".

Nästan samtliga av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter går med underskott.

Hemtjänsten går back med ett par miljoner. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har gett stora merkostnader. För året uppgår kostnader för hyrsjuksköterskor till 4,3 miljoner kronor.

– Inom handikappomsorgen finns inte ett konto som går åt rätt håll, säger Lidberg.

Två verksamheter redovisar plus. Arbetsmarknad/integration gör ett överskott på 1,5 miljoner kronor. För ekonomiskt bistånd finns en budget på tio miljoner kronor, men bara omkring 6, 7 miljoner kronor har gått åt.

– Det beror på att vi har en organisation som arbetar med att söka andra lösningar, men också för att vi fått en bättre arbetsmarknadssituation för våra ungdomar.

Under förra året höll vård- och omsorgsförvaltningen budget med god marginal och lämnade ett överskott på närmare sex miljoner kronor.

– Vi skulle gått back förra året om det inte vore för att vi fick tio miljoner kronor i integrationspeng av staten.

För 2018 har budgeten räknats upp till 241 miljoner kronor.

– Det blir tufft det också, även om vi hela tiden jobba med att hitta effektivare lösningar eller andra arbetsätt.