– Den situationen vi har befunnit oss i med en långdragen regeringsbildning har gjort att förhandlingarna om Ostlänken och stationsläget i Norrköping behöver pausas, säger Thomas Pihl, kommunikatör vid Trafikverket.

– Innan förhandlingarna kan komma igång igen behöver Trafikverket föra en diskussion med regeringen, som är vår uppdragsgivare.

De samtalen ska, enligt Thomas Pihl, ske i början av februari.

Det finns två alternativa lösningar för den nya stationen. De kostar lika mycket, omkring sex miljarder kronor. Men det som skiljer förslagen åt är hur kostnaderna ska fördelas mellan Trafikverket och Norrköpings kommun. Något som har stor betydelse för bägge parter i Ostlänkenprojektet som beräknas kosta 54 miljarder kronor totalt.

Det första alternativet, som Norrköpings kommun förespråkar, innebär att den nya stationen byggs på en högdel lite längre norrut jämfört med dagens resecentrum. Till och från stationen körs tågen på en upphöjd bana.

– Den blir så hög att en spårvagn kan köras under den, förklarar Ulf Arumskog, utvecklingschef i Norrköpings kommun.

Banan går enligt det här förslaget upp i öster i höjd med nuvarande godsbangården och ned i väster vid den tunnel som föreslås byggas efter den nya stationen, vid Stockholmsvägen.

Det andra alternativet är att den nya stationen och järnvägen byggs i markplan. För att all annan trafik ska kunna ta sig från södra till norra sidan av Butängen finns sju nya broar inritade i det förslaget. Det är ett för Trafikverket billigare alternativ men inget Norrköpings kommun vill se.

– Det alternativet tar mark i anspråk som skulle kunna exploateras, säger Ulf Arumskog.

– Den skapar också barriärer på tvären från järnvägen och vi bedömer att funktionaliteten blir sämre. Därmed blir området norr om järnvägen inte lika attraktivt. Intresset från privata aktörer att bygga där, bedömer vi blir mindre.

Norrköpings kommun har en finansieringsmodell som avser Ostlänkenrelaterade investeringar på 4,2 miljarder kronor.

– I modellen är det 50 procent egna medel och 50 procent lånade medel, uppger Göran Lindgren, finansdirektör i Norrköpings kommun.

På måndagen beslutade kommunfullmäktige att den nyligen bildade samhällsplaneringsnämnden tar över den politiska styrningen av kommunens Ostlänkenarbete.