Ärendet har blivit till en konflikt mellan Tommy och Marie-Anne Haglund å ena sidan och Ödeshögs kommun å den andra.

Paret anmälde våren 2017 en miljöskada då vattenanalyser av deras brunnsvatten visade värden som gjorde att de valde att flytta till sommarstugan.

– Vi fick rådet av en expert att inte använda vattnet, inte ens till att vattna landen. Vi körde vatten i dunkar men det är inte hållbart i längden, säger Tommy Haglund.

Artikelbild

| Tommy Haglund i Boet har försökt få Ödeshögs kommun att kolla om marken på grannfastigheten är förorenad. Nu ligger ärendet överklagat hos länsstyrelsen.

Han berättar att de och husdjuren blev sjuka eller fick hudutslag av vattnet.

– Vi har en damm på tomten där det tidigare fanns vattensalamander och grodor. De är helt borta nu. Blyhalten i vattnet ökade från 0,62 till 8,1 mikrogram per liter mellan mätningarna 2015 och 2017, säger han.

Sedan 2012 har paret Haglund haft en infekterad dialog med kommunen om närmsta grannen Boets Bildemontering som sedan den etablerades i samhället växt och byggt ut i flera omgångar. Kommunen har tagit vattenprover i diken intill fastigheterna men inte hittat något anmärkningsvärt.

Parets anmälan om miljöskada lämnades utan åtgärd, ett beslut som Haglunds för ett år sedan överklagade till länsstyrelsen. Där har ärendet blivit liggande. Ännu har ingen handläggare tilldelats ärendet.

Artikelbild

| Haglunds fasighet ligger granne med Boets bildemontering som ligger på mark där två sågar varit placerade.

– De säger att de är överhopade med ärenden och håller på med ärenden från 2014, säger Tommy Haglund som nu kräver att Ödeshögs kommun löser in fastigheten för att han menar att kommunen orsakat problemen.

På marken där den miljöcertifierade bilskroten finns har tidigare två sågar legat. Båda finns med i länsstyrelsens inventering av riskområden för förorenad mark. Den närmast Haglunds hus har fått riskklass 2 vilket är den näst högsta klassen. Det beror på att det kan ha bedrivits träskyddsbehandling på platsen, så kallad doppning, mot blåning av virke.

Artikelbild

| Tommy Haglund i Boet har försökt få Ödeshögs kommun att kolla om marken på grannfastigheten är förorenad. Nu ligger ärendet överklagat hos länsstyrelsen.

Markus Gustafsson sysslar med dessa frågor på länsstyrelsens miljöskyddsenhet:

– Riskklassningen bygger på skriftliga och muntliga uppgifter om vilken verksamhet som bedrivits. Länsstyrelsen har inte gjort någon egen provtagning. Klassningen i det här fallet handlar om att man inte kan utesluta att doppning skett, säger han.

Inte heller kommunen har tagit några markprover eller krävt att Boets Bildemontering gjort det när man fått bygglov och tillstånd för att bedriva sin verksamhet.

– Det hade inte varit fel om man gjort det, men det var före min tid som miljöchef, säger Charlotte Hallin Johansson vid Ödeshögs kommun.

Hon menar dock att det inte finns något som tyder på att det finns föroreningar i marken. De vattenprover som kommunen gjort i närheten har inte visat det. Inte heller de provresultat som paret Haglund skickat in till miljökontoret tyder på föroreningar, menar hon.

– Det är förhöjda värden av järn och mangan och det vet vi att det finns i Boet med omnejd, säger Charlotte Hallin Johansson.

Det kan finnas andra mer naturliga orsaker till förändringar av kvalitén på brunnsvatten, tror hon: "Under de senaste åren har det varit torra perioder vilket lett till minskad grundvattennivå/.../Brunnen hos den klagande är en grävd brunn och dessa är känsliga för nivåförändringarna", skriver Charlotte Hallin Johansson i beslutet att inte utreda ärendet.

Paret Haglund har nu krävt att kommunen löser in deras fastighet då de menar att det är Ödeshögs kommun som orsakat skadorna. Även denna begäran har kommunen avslagit.

Jimmy Iby är vd för bildemonteringen. Han tror inte att det finns föroreningar i marken efter den nedlagda sågen. Hans bildemonteringsfirma är miljöcertifierad och sköter sina åtaganden, menar han.

– Vi har erbjudit oss att köpa Haglunds fastighet – till marknadspris, säger Jimmy Iby.