En granskning har inletts i tre ärenden angående missad hälbensfraktur, fördröjd diagnos av nackfraktur och fördröjd behandling av nackfraktur. Två av de i beslutet upptagna ärendena har anmälts till HSAN.

Socialstyrelsen konstaterar via händelseanalyserna att oerfarna läkare har självständigt fått handlägga akuta patienter vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Socialstyrelsen är mycket kritisk till det och kräver nu att rutiner införs som tillförsäkrar att personalen har den kompetens som krävs.

Socialstyrelsen ser särskilt allvarligt på att läkarna i de aktuella fallen inte har haft tillgång till patienters aktuella journaluppgifter. Därför öppnar man ett särskilt ärende för att granska akutklinikens informationshantering.

På sjukhuset ska man redan ha vidtagit åtgärder, bland annat utbildningsinsatser, för att förhindra att liknande händelser upprepas.

Socialstyrelsen understryker dock vikten av att berörda kliniker ser över handledarfunktionen för de i specialiteten oerfarna läkarna på akutmottagningen.