Jag testades för flera olika varianter av så kallade polyklorerade bifenyler, PCB. Samtliga finns i mitt blod i mängder som är jämförbara med andra kvinnor i min ålder. PCBär en grupp klorerade klorväten som används i elektronik, färg och plast. Mycket giftigt för vattenlevande djur. Fiskar får sämre immunförsvar och problem med att bli gravida redan vid mycket låga halter. Vissa PCB-sorter förbjöds i Sverige 1972 och de är helt förbjudna sedan 1975, samma år som jag föddes.

Jag har högre nivåer än min jämförelsegrupp, säkerligen för att jag äter mycket frukt och grönt. HCBska skydda spannmål, frukt och grönsaker mot svampangrepp. Förbjudet i Sverige sedan 1980 men används i många andra länder. Mycket giftigt för vattendjur. När HCB bryts ned inne i kroppen bildas andra giftiga ämnen, bland annat pentaklorfenol.

Mitt blod innehöll mer av ämnet än jämförelsegruppens, troligen för att den fisk jag äter är fet. DDE är en nedbrytningsprodukt av bekämpningsmedlet DDT, ett insektsgift som är mycket giftigt för vattenlevande djur. Förbjöds i början av 1970-talet i Sverige. Används i andra länder eftersom det bland annat dödar malariamyggor effektivt. DDEbryts ned mycket långsamt och kan påverka kroppens nervsystem, levern och förmågan att få barn. Vissa studier visar höjd risk för cancer.

Samtliga förekom i mitt blod men i mindre mängd än hos jämförelsegruppen, dvs kvinnor i min ålder. Metallerna skadar oss inte i låga doser men kadmium, som bland annat finns i morötter, i hög halt kan skada njurarna. Bly kan skada nervsystemet. Foster och små barn som får stora mängder bly kan få beteendestörningar.

Bromerade flamskyddsmedel

Min blodanalys visade omätbara halter, men då söktes bara efter varianten BDE47, som numera är förbjuden. Om andra varianter hade sökts hade de troligen upptäckts eftersom de är vanligare. Flamskyddsmedel liknar PCB. Mycket långlivade och lagras i fettvävnad. I studier har forskare konstaterat att innekatter har förhöjda halter av flamskyddsmedel. De ligger på soffor, mattor och vistas på golvet nära damm, och de slickar sedan sin päls. Barn får i sig flamskyddsmedel när de stoppar leksaker i munnen. En amerikansk studie visade att en ettåring hade tio gånger hög­re halter av flamskyddsmedel än pappan.

Halten i mitt blod för låg för att kunna mätas i den här typen av analys. Dioxiner liknar PCB och kan skada hjärnan, nervsystem och förmågan att bli gravid.

Halterna i mitt blod är för låga för att kunna mätas i den här typen av analys. Klordan är ett bekämpningsmedel mot insekter som förbjöds i Sverige 1971 men användes i USA fram till 1980-talet. Cancerframkallande.

Mätning ingick inte i analysen av mitt blod. PFOS är fluorerade miljögifter som är fett- och vattenavvisande. Finns i ditt vindställ, i ditt barns overall och i pappret runt din hamburgare. Bryts ALDRIG ner, såvitt människan känner till. Stör hormonsystemet och förmågan att få barn redan vid mycket låga halter. De skadar celler genom att lösa upp cellväggen till gegga.