Två nya transportplaner för åren 2018–2029 ska spikas i början av nästa år. Dels en nationell plan (NP), dels en länstransportplan (LTP). I båda fallen har Kinda kommun möjlighet att yttra sig i form av remissvar.

Beträffande förbifart vid Kisa anser kommunstyrelsen (till skillnad från Region Östergötland) att vägbygget får ”förhöjd prioritering” så att det inledas inom LTP 2018–2029.

Hans Måhagen (S), kommunstyrelsens ordförande, och Björn Hoflund (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, poängterar att en förbifart är ”av stor vikt” för trafiksäkerheten, näringslivet, möjligheten till pendling och utvecklingen av bostäder. Både lokalt och regionalt.

– Även om man skjuter på förbifarten vill vi att det läggs pengar i nuvarande period så att kommunen kan komma i gång med planeringen i god tid, säger Björn Hoflund.

Liknande resonemang förs fram när det gäller Stångådalsbanan. Här förväntar sig Kinda kommun att Trafikverket vidtar nödvändigt underhåll för att säkerställa driften av person- och godstrafiken.

”Vår tydliga ståndpunkt i frågan är att Stångådalsbanan måste få förhöjd prioritet för att gynna den nationella transportutvecklingen inte minst med tanke på och i förhållande till den planerade Ostlänken”.

Hans Måhagen betonar vikten av att kommunen ger sin syn i remissvaren.

– Det är vår skyldighet att lyfta det som är särskilt viktigt för dels Kinda, dels regionen.