Idag har Östgötatrafiken tre närtrafikhållplatser i södergående riktning från Tjällmo centrum mot Borensberg. I norrgående riktning från Tjällmo centrum finns inga hållplatser för närtrafik. 

– Det är märkligt, 2,3 kilometer norrut finns tätortens idrottsplats och fritidsanläggning. Ortens alla boende utan egna transportmöjligheter borde också få möjlighet att utöva sina fritidsintressen, säger Roland. 

Själv bor han mellan Tjällmo och Ljungsbro och har återkommande aktiviteter på båda orterna.

Artikelbild

| Roland Bladh önskar fler hållplatser för närtrafiken i Tjällmotrakten.

Det fanns tidigare en hållplats i Ljungsbro som drogs in 2018, nu hänvisas samtliga närtrafikresenärer från Tjällmo till hållplatsen i Borensberg eller söder om Tjällmo centrum.

– Detta gör att vi inte har någon möjlighet att nyttja vår närmaste vårdcentral i Ljungsbro, utan att först resa till Borensberg. Det bli en resa på strax över fem mil, sträckan från vårt hem till Ljungsbro är 17 kilometer, säger Roland.

Detta kan ställas i förhållande till Östgötatrafikens uttalade mål att utformningen av resor och tjänster ska bidra till ett klimatpositivt samhälle.

– Som resenär är man anvisad till närmsta tillhörande närtrafikhållplats, fri valfrihet skulle innebära ökade ekonomiska kostnader som i dagsläget inte finns i Region Östergötland. Det skulle även försvåra samplaneringen av närtrafiken som är anropstyrda resor. Det är inte meningen att närtrafiken ska användas till exempelvis pendling, säger Mattias Näsström som är trafikoperativ chef på Östgötatrafiken. 

Artikelbild

| Karta som visar närtrafikhållplatser i området kring Tjällmo.

– Min begäran är att kunna erhålla extra hållplatser i på både Ljungsbro och Tjällmo, förklarar Roland. 

Mattias Näsström tycker det är olyckligt när enskilda individer drabbas av de förhållningsregler och krav Östgötatrafiken  har på sina närtrafikresor.

Artikelbild

| Karta som visar hållplatsen i Tjällmo centrum i förhållande till Tjällmo idrottsplats.

– Hållplatser och vår karta över trafikområdet ses över med jämna mellanrum, men i dagsläget vet jag inte att det skulle finnas planer på förändringar i Tjällmo, konstaterar Mattias.  

Mattias poängterar att alla synpunkter på förändringar är mycket välkomna och anpassningar av hållplatser har gjorts efter att ärenden från privatpersoner inkommit.

– Individens önskemål vägs mot de krav och regler som gäller för hela regionen, säger han. 

Roland Bladh förespråkar en mer inkluderande modell och tar som exempel upp modellen som används i Jönköpings län. 

– Där är närtrafiken mycket mer anpassad efter resenärernas önskemål,tycker Roland. 

De erbjuder bland annat de som bor utanför en tätort, och har längre än 1 km till närmaste hållplats för linjetrafik, möjligheten att åka Närtrafik. Resor är möjliga mellan bostaden och närmaste tätort inom kommunen, alternativt kommunhuvudorten och i vissa fall över kommun/länsgräns.

– Här ger Östgötatrafiken empatilösa svar som att närtrafiken inte är tänkt som en taxiverksamhet när jag uttryckt mina önskemål om fler hållplatser, säger Roland.

– Att ta in regler från andra län är inget vi praktiserar, säger Mattias Näsström. 

– Förändringar kräver att vi utvärderar konsekvenser av förändringen och väger av behov mot till exempel ekonomiska kostnader eftersom det till stor del är skattepengar som finansierar verksamheten, fortsätter han.

Roland känner att processen han drivit i över ett år har varit krävande, tidsödande och tröttsam.

– Jag väntar på svar från Östgötatrafikens ledningsgrupp sedan en månad tillbaka, säger han uppgivet