Livsmedelsverket provtagningar visade i slutet av juni att siken har dubbelt så höga halter av dioxin och PCB mot vad som är tillåtet. Men efter att ha samrått beslutar länsstyrelserna i Västra Götaland, Jönköping, Östergötland och Örebro att inte stoppa sikfisket.

Under sensommaren och hösten kommer ytterligare undersökningar att göras och därefter kommer man att på nytt ta ställning till om det finns skäl att införa säljförbud för siken.

Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till Livsmedelsverkets kostrekommendationer för annan fisk i Vättern. Följs dessa bedöms siken inte vara någon fara för hälsan.