Myndigheten bedömer att det finns brister i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Enligt det beslut som Skolinspektionen skickat till Ydre kommun varken efterfrågar eller följer kommunen upp några beslut kring utbildningen i förskoleklass och därmed saknas underlag för analys och beslut om utvecklingsåtgärder. Det här innebär i sin tur att det finns risk för att de nationella målen inte uppfylls och att utbildningen i förskoleklass inte stimulerar elevers utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning.

– Det är första året som det här kvalitetsarbetet är obligatoriskt och vi har inte haft fokus på det. Nu är det dock åtgärdat och vi har lagt in det i vårt kvalitetsarbete. Vi kommer att redovisa arbetet för politiken och även för Skolinspektionen, säger barn- och utbildningschef Charlotte Gremar Engdahl.

Ydre kommun får även backning från Skolinspektionen på att man inte följer upp resultatet kring läsförståelse i årskurs ett och likaså att man inte efterfrågar resultat i samtliga ämnen där det finns kunskapsprov i årskurs tre, utan följer endast upp resultat i de tre ämnen där det görs nationella prov.

Artikelbild

| Skolan i Ydre får påbackning efter tillsyn av Skolinspektionen

– Vi har lärt oss att det är viktigt att man bedömer alla ämnen, säger Charlotte Gremar Engdahl.

Senast den 28 april ska Ydre kommun redovisat vilka åtgärder som vidtagits.