Frågan om att göra AQ-hallen till idrottshall och andra utrymmen i omgivande byggnad till aktivitetshus för kommunens föreningar har diskuterats under flera år nu. Vid kommunfullmäktige i onsdags var Anders Agnemars (C) motion uppe som ett av ärendena. I motionen yrkar han på att kommunen ska göra en noggrann undersökning av förutsättningarna att använda AQ-hallen och andra lokaler i samma fastighet för idrotts-, fritids- och näringslivsändamål.

Motionen var senast uppe som ett ärende i kommunstyrelsen som då beslutade att motionen ansågs var besvarad genom hänvisning till de kostnadsuppskattningar som VFAB tidigare gjort, avseende eventuellt köp och ombyggnation av fastigheten Radiatorn 7, efter att politiker och representanter från föreningslivet lyfte frågan för första gången.

När ärendet kom upp i fullmäktige hänvisade kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M) till VFAB:s utredning som innebär att man uppskattar den totala kostnaden för köp och ombyggnation till cirka 55 miljoner kronor samtidigt som totalkostnaden för att bygga en ny sporthall på Cirkusplatsen beräknas till 26 miljoner kronor.

Artikelbild

| Anders Agnemar (C) yrkade på att hans motion skulle återremitteras.

Anders Agnemar (C) gick upp i talarstolen och yrkade på att motionen skulle återremitteras och ville se en ordentlig utredning av kostnader och nytta, inte bara schablonmässiga kostnader.

– Jag uppfattar det som att man inte har minsta intresse av att sätta sig in i det här, säger han.

AQ-hallen är tio år gammal och Agnemar menar att miljökonsekvenserna av att bygga nytt kan bli större än om man bygger om en befintlig hall. Att inte behöva bygga en sporthall på Cirkusplatsen, där även en ny skola ska byggas, skulle enligt honom innebära mindre belastning på den platsen.

När beslut skulle fattas ställdes frågan om ärendet skulle avgöras direkt eller om det skulle återremitteras mot varandra. Det slutade i votering. För att ett ärende ska återremitteras krävs minst en tredjedel av rösterna. I det här fallet skulle det krävas att minst tolv ledamöter röstade för återremiss av ärendet.

Omröstningen slutade 18-16. Majoritetens ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag att motionen ansågs besvarad och samtliga oppositionens ledamöter röstade för en återremiss av ärendet.

– Det innebär att vi får en återremiss, säger Arne Sjöberg (M), kommunfullmäktiges ordförande när rösterna sammanräknats.