Detaljplaneförslaget ska möjliggöra byggnation av den planerade nya vårdcentralen som ska ligga mitt emot den nuvarande vårdcentralen. Detaljplanen ska även göra det möjligt att bygga nya bostäder inom det aktuella planområdet.

Syftet med planförslaget är det ska gå att bygga den nya vårdcentralen och ett tillskott av bostäder, men ska även identifiera särskilda egenskaper i stadsmiljön som bedöms som värdefulla. Det kan handla om bebyggelsestruktur och särskilda byggnadstekniska egenskaper såsom färg, form och byggnadsmaterial. Detta ska säkerställa att nya bebyggelsen anpassas till platsen.

Samrådstiden pågår under 12 augusti till 6 september.