Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. De största förändringarna är att ta bort allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förändringarna motiveras med att få personer från allmänheten utnyttjat möjligheten att ställa frågor under allmänhetens frågestund och att den administrativa processen där medborgarförslag ska accepteras av kommunfullmäktige och därefter skickas vidare till berörd nämnd är en krånglig och i många fall tidsmässigt utdragen process. Istället föreslås utökade möjligheter att lämna synpunkter via kommunens hemsida och att medborgardialoger ska genomföras istället för att man ska ta emot medborgarförslag.

När ärendet var uppe för beslut vid senaste kommunfullmäktige rådde oenighet i frågan. Den politiska majoriteten vill genomföra förändringarna, men oppositionen är av en annan åsikt.

Den politiska oppositionen menar istället att både allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna in medborgarförslag är viktiga ur demokratisk synpunkt och därför behöver finnas kvar.

Vid senaste fullmäktige, då denna fråga var på dagordningen, var det ovanligt många åhörare och flera som utnyttjade allmänhetens frågestund och ställde frågor.

– Det kom upp många intressanta frågeställningar, säger Bengt-O Petersson (K).

Han menar att istället för att ta bort möjligheten borde man kanske införa att frågorna måste lämnas in i förväg och även om politikerna inte kan ge ett tydligt svar under fullmäktige anser han att det ändå fyller en viktig funktion att politikerna får ta del av frågor och synpunkter från allmänheten. Från Konsensus sida vill man ha kvar både allmänhetens frågestund och medborgarförslagen.

– Men de behöver med all säkerhet omarbetas, säger han och fortsätter:

– Där önskade vi att man skulle gjort en mer omfattande utredning och att man även skulle tittat på de kommuner som har så kallade e-förslag.

Han ser digitalisering som en väg för att göra hanteringen mindre tungarbetad när det gäller medborgarförslagen.

Han tycker också att man ska jobba mera för att marknadsföra möjligheterna till att ställa frågor och lämna in medborgarförslag så att fler blir medvetna om möjligheten att utnyttja detta.

Ärendet slutade med en minoritetsåterremiss och frågan ska utredas ytterligare innan man tar beslut.