Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att föreskrifter som gäller utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Upptäcker skolchefen att verksamheten inte lever upp till ställda krav ska chefen, inom ramen för sina befogenheter, försöka åtgärda dessa brister. Om befogenheterna inte räcker till ska skolchefen informera huvudmannen. Huvudmannen har i slutändan ansvaret för att regelverket följs.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde, den 3 september, att utse kommunens bildningschef Johan Wernström till att också vara skolchef i Vadstena kommun.