Ombygganden av den gamla genomfarten kommer att ske i tre etapper och den första påbörjas nu. Etapp ett startar efter korsningen Södra vägen - Järnvägsgatan och sträcker sig fram till Hovstullen.

Sedan den nya förbifarten invigdes hösten 2013 har det planerats för ombyggnation av den gamla genomfarten. Ombyggnationen ska skapa tryggare miljö för cyklister och fotgängare genom att en ny gång- och cykelbana ska byggas. Passager ska göras säkrare och sträckan ska få ny miljövänlig belysning.

Första etappen inleds med arbete för den nya belysningen.

– Vi kommer att gräva för ny belysning. Vi kommer sätta nya belysningsfundament och gräva för ny belysningskabel, säger driftsingenjör Mikael Lilja.

När belysningen är på plats vidtar arbete med dagvattenhanteringen.

– Vi kommer att sätta nya dagvattenbrunnar och flytta ut kantstenen, säger han.

Där det behövs kommer asfalten att fräsas upp.

– Annars kommer vi bara lägga ny asfalt uppe på den gamla.

I och med ombyggnaden blir vägen sex meter bred istället för nuvarande sju och en halv meter.