– Hela Sjöräddningssällskapet i Sverige håller på att digitalisera sitt utalarmeringssystem, säger Johan Weber från Sjöräddningssällskapet Vadstena-Motala.

De har tidigare använt analoga personsökare. Systemet byts nu till ett digitalt system för att alarmera sjöräddarna när någonting har hänt.

– I händelse av att vi behöver ge oss ut på sjön för att rädda någon eller hjälpa dem som hamnat i nöd. För att det här ska fungera tillfredsställande behöver få upp en repeater, alltså en antenn, som förstärker signalen över Vadstena och Motala.

Huvudantennen sitter i Karlsborg, men för att förstärka den signalen krävs ytterligare en antenn.

– Så att vi ska vara säkra på att alltid bli nådda till hundra procent skulle vi behöva få upp den här antennen, säger han.

Sjöräddningssällskapet ser vattentornet i Vadstena som den bästa placeringen av antennen, eftersom den behöver sitta så högt som möjligt, och har varit i kontakt med Vadstena kommun.

Eftersom vattentornets drift sköts av Vatten och avfallsenheten i Motala kommun bollades frågan vidare och Motala kommun säger nej med hänvisning till att man inte önskar några nya installationer på vattentornet utöver de som redan finns där.

– Det är vår högsta punkt i Vadstena så det hade varit utmärkt att få sätta upp den här antennen där, säger Johan Weber.

Möjligheten att kunna nyttja den högsta punkten skulle innebära att största möjliga geografiska området täcks.

Att utalarmeringssystemet har bra täckning är viktigt för att de frivilliga sjöräddarna ska kunna nås. Risken är annars att besättningen inte får larmen i sina personsökare, vilket skulle drabba nödställda till sjöss och skapa ett merarbete för Sjöfartsverkets sjö- och flyggräddningscentral och SOS Alarm om de inte kan larma på ett snabbt och säkert sätt.

Per Hallin, mark- och exploateringschef i Vadstena kommun, har ärendet på sitt bord. Härnäst kommer han att ta ytterligare kontakt med VA-enheten i Motala som hittills bara kontaktats med en kort fråga via e-post.

Om vattentornet inte går att använda för placering av antennen ska Vadstena kommun jobba för att hitta en annan placering.

– Vi ska titta på ett lämpligt ställe som kommunen äger, en byggnad eller en mast. Vi ska jobba för en vettig lösning och jag ska prata med VA-enheten också, säger Per Hallin.