– Vi har sedan en tid funderat på hur vi kan utveckla vårt bostadsbestånd i Vadstena, säger Anders Stjärnberg, vd för HSB Östergötland.

HSB äger sedan tidigare Vätterngården och mark öster om äldreboendet, men den marken är för liten för en ny bostadsrättsförening. Därför har HSB vänt sig till kommunen för att få möjlighet att förvärva ytterligare mark i anslutning till den de redan nu äger.

– Vi dubblar den obebyggda marken, säger han.

Det krävs en viss volym bostäder för att en nybyggnation ska bära sig ekonomiskt. I små kommuner är det en utmaning, menar Stjärnberg.

– Det är en svår balansgång för oss bostadsutvecklare, säger han.

Nu har markanvisningsavtal tecknats med Vadstena kommun. Det betyder att HSB under en tid av två år från det att detaljplanen vunnit laga kraft har option, det vill säga rätten, att köpa en del av kommunens fastighet Birgitta 5 för byggnation av flerbostadshus.

HSB kommer att kunna köpa till mark för att bygga ett lägenhetsbestånd för en bostadsrättsförening som är lämpligt stor i Vadstena.

– Vi tänker oss någonstans mellan 30 och 40 lägenheter, säger han.

Lägenheterna ska vara fördelade på två punkthus, men än finns inga skisser eller ritningar utan detta kommer att jobbas fram allteftersom det blir klart hur detaljplanen kommer att se ut och vad som kommer att tillåtas när det gäller byggnadshöjd och annat.

– Vi vill ju få upp lite höjd på husen, säger han.

De planerade flerbostadshusen kommer att ligga öster om Vätterngården och ha utsikt ut över Vättern.

– Det kommer att bli ett jättefint läge, säger kommunalrådet Anders Hedeborg (S).

I nuläget är det inte sjöutsikt där bostadsrätterna ska byggas utan mest sly och annan växtlighet, men där tänker man sig att skapa en parkliknande miljö lik den som finns mellan kolonilotterna och Vätterns strand.

På sikt är tanken att det här området ska knytas ihop med Birgittaområdet som är den stadsdel som står på tur att utvecklas. I Birgittaområdet är det en ny vårdcentral som är det byggprojekt som kommit längst i planeringen.

Närmast ligger detaljplanearbete och tillhörande markundersökningar. Anders Stjärnberg hoppas att det arbetet ska vara klart inom ett år. Han påpekar att man under vägens gång samverkar med kommunen och kommunicerar byggplaner med medborgarna.

– Vi jobbar långsiktigt, säger han.