Socialstyrelsen genomförde i våras en enkätundersökning för att kartlägga hur de som har hemtjänst ser på olika frågor som rör den hemtjänst personen har.

Resultatet visar att generellt sett är de Vadstenabor som har hemtjänst nöjda. Man har uppgivit att det känns tryggt att bo hemma och ha hemtjänst. De allra flesta har uppgivit att de känner förtroende för personalen. Av dem som svarat på enkäten har 95 procent uppgivit att de får ett bra bemötande från personalen. Personalen kommer på avtalad tid och de flesta anser att hänsyn tas till den äldres egna åsikter och önskemål. Hela 85 procent anser att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet hemma hos den berörde.

Några svar var dock mindre positiva. Bara 67 procent av de som svarat på frågan vet vart man ska vända sig om man har synpunkter eller klagomål på sin hemtjänst. Många skulle vilja kunna påverka vilka tider man ska få hjälp. Bara 62 procent tycker att man kan påverka detta.

Det som flest av dem som har hemtjänst ser som ett problem är ensamheten. Över hälften svarade att de besväras av ensamhet.