Folkhälsomyndigheten publicerade i slutet av april en rapport som undersökt ungas psykiska hälsa. Rapporten baseras på siffror från 1985 till 2014 och resultatet visar en kraftig ökning av psykisk ohälsa: På den undersökta tidsperioden har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats och 2014 uppgav nästan varannan 15-årig flicka, och var tredje pojke, att de lider av den typen av besvär. Nu bekräftas bilden av Region Östergötlands årligt återkommande ungdomsenkät "Om mig", där många ungdomar har uppgett just skolan som orsak till stress och ångest.

– Skolmiljön upplevs som stressande framför allt ur prestationssynpunkt, med betygshets och höga krav att klara de uppsatta målen. Men många beskriver också att dåliga relationer, att jämföra sig med andra och låg självkänsla ökar ångesten, säger Emma Hjälte, folkhälsovetare och samordnare av enkäten.

Hon lägger till:

– En ytterligare stressorsak som lyfts fram i Folkhälsomyndighetens rapport är förändringar på arbetsmarknaden, med högre krav på utbildning och kompetens som ungdomarna säkert är medvetna om.

Något som står klart när enkäten analyserats är att de ungdomar som är fysiskt aktiva, har god självkänsla och känner trygghet är mindre stressade. I flera av länets kommuner arbetas det med att öka den fysiska aktiviteten i skolorna, men att öka ungdomars självkänsla behövs också.

– Eleverna själva efterfrågar hjälp både från vuxna och sina skolkamrater för att öka självkänslan, genom att uppmuntra och peppa varandra och säga att de duger som de är.

Resultat från "Om mig" visar också att drygt varannan flicka och var fjärde pojke, redan i årskurs åtta upplever stress i skolan och att den har ökat sedan första mätningen 2014.

Är du bekymrad?

– Ja, det är klart. Utöver att med undersökningen visa hur hälsan ser ut vill vi att det ska leda fram till samtal med ungdomarna. Det är väldigt betydelsefullt att få deras förklaringar till vad stressen beror på, så att man kan försöka göra någonting åt det.

Hon fortsätter:

– Vi frågar till exempel i enkäten "vad innebär ångest för dig?" för att se vad ungdomar lägger för värderingar i olika begrepp. Att hämta deras perspektiv över vad stress och ångest betyder för dem – och vad de vill ska göras för att hjälpa – är väldigt viktigt för att vi ska kunna stärka dem på bästa sätt.