Ahn-Za Hagström är analytiker på säkerhetspolisen och expert på vit makt-miljön. Enligt henne blev splittringen bland högerextremisterna tydlig i samband med Salemmarschen den 8 december förra året. Marschen genomförs varje år för att hylla en 17-åring som mördades i Stockholmsförorten år 2000. Men förra året valde såväl Nationalsocialistisk front, NSF, som Svenska motståndsrörelsen, SMR, att avstå från att delta i manifestationen, som arrangeras av den Stockholmsbaserade gruppen Info 14.

- Det har tidigare varit mer eller mindre obligatorisk närvaro på Folkets marsch (genomförs på nationaldagen) och Salem-manifestationen om man har de här åsikterna, säger Ahn-Za Hagström.

Ideologi och metoder
Artikelbild

Det finns flera orsaker till konflikterna inom vit makt-miljön. Till viss del handlar det om personliga konflikter mellan ledande företrädare. Men det finns även mer strukturella förklaringar som handlar om ideologi och vilka metoder som ska användas.

En tydlig skiljelinje går mellan de traditionella organisationerna NSF och SMR å ena sidan och de oberoende aktionsgrupperna å den andra sidan. NSF och SMR är hierarkiskt uppbyggda organisationer med utpekade ledare och ett tydligt politiskt program.

- Anledningen till att de traditionella organisationerna tycker illa om de oberoende grupperna är att man tycker att de försämrar möjligheterna till förändring. De tycker inte heller att de oberoende grupperna är riktiga nationalister, säger Ahn-Za Hagström

Synas mer
Artikelbild

De oberoende grupperna har inga uttalade politiska ambitioner utan är främst inriktade på att konfrontera meningsmotståndare på den autonoma sidan, enligt säkerhetspolisen.

- Just för att de här grupperna inte är hierarkiskt uppbyggda kan de koncentrera sig på den verkliga kamp som de menar att de bedriver. De vill slippa sitta i möten och kan vara ute och synas mer på gator och torg.

Artikelbild

Redan från starten i slutet av 1990-talet har Info 14 förespråkat fria, oberoende aktionsgrupper. Förebilderna har hämtats från USA och Tyskland (där traditionella nazistiska organisationer är förbjudna). Små grupper, som kanske inte ens känner till varandras existens, är nästan omöjliga att infiltrera och för rättsväsendet är det svårt att hitta någon ansvarig när brott begås.

Konkurrens

Under den senaste tiden har Info 14 fått konkurrens när det gäller att ge de oberoende aktivistgrupperna en plattform på nazisternas viktigaste arena - internet. Nordiska förbundet, som säger sig verka för ett enat Norden och som har starka kopplingar till landets största distributör av nazistisk litteratur, Nordiska förlaget, har skapat en egen hemsida där lokala aktivistgrupper kan sprida propaganda. Info 14 driver en snarlik hemsida.

- De här grupperingarna har ganska lika ambitioner. De har lanserat var sitt projekt som syftar till att ena de oberoende grupperna genom att ge dem ett gemensamt paraply.

En av de oberoende aktivistgrupper som är knuten till Nordiska förbundets portal kallar sig för Reaktion Östergötland. Under de senaste veckorna har gruppen sprayat sitt namn på flera platser i Linköping. På sin hemsida låter gruppen meddela att de har "kommit i gång med kampsportsträning".

Info 14 och Nordiska förbundet ligger numera i öppen fejd med varandra och hätska inlägg har publicerats på gruppernas hemsidor.

Oskrivna regler

Spänningarna som funnits ett tag kom upp till ytan i samband med en händelse som inträffade den 8 februari i år i Munkedal när sju män med kopplingar till Nordiska förbundet sökte upp en man som hoppat av till Info 14. Målet med besöket var att kräva tillbaka Nordiska förlagets kundregister. Det som mer än något annat tycks ha upprört högerextremisterna är det faktum att det inträffade blev ett ärende för polisen. Nyligen dömdes fem av de inblandade för grovt hemfridsbrott och grovt egenmäktigt förfarande.

Ahn-Za Hagström säger att det finns ett antal oskrivna regler inom vit makt-miljön och en av dem är att aldrig samarbeta med polisen.

- En hel del anhängare från de olika grupperingarna har brutit mot de oskrivna reglerna. Händelser som man har ansett är interna angelägenheter har polisanmälts. En del av kontroverserna har man också valt att gå ut med på internet. Tidigare har de här grupperna varit måna om att visa upp enad fasad utåt, även om det så klart har funnits splittringar tidigare, säger Ahn-Za Hagström.

Det finns även ett annat tabu som har överskridits:

- Att man försöker att rekrytera varandras anhängare har inte varit okej tidigare.

Ökad aktivitet

En konsekvens av splittringen är att de nazistiska grupperingarna har trappat upp sina aktiviteter. Det har märkts inte minst i Södermanland och Östergötland, där företrädare för samtliga grupper har varit aktiva under våren och försommaren.

- Konkurrensen inom vit makt-miljön har ökat mellan de olika aktörerna oavsett om vi pratar om de traditionella organisationerna eller de oberoende grupperingarna. De har fått ett större krav på sig att marknadsföra sig, säger Ahn-Za Hagström.

Den ökade aktivitetsnivån tar sig olika uttryck. SMR och de oberoende grupperna har enligt säkerhetspolisen valt att trappa upp våldsamheterna mot meningsmotståndare, medan NSF, som vill gripa makten på demokratisk väg för att sedan avskaffa demokratin, har ökat propagandaspridningen.

I det korta perspektivet finns det inget som tyder på att splittringen ska upphöra. Den samarbetsanda som präglade den svenska vit makt-miljön i början av 2000-talet har varit unik ur såväl ett internationellt som historiskt perspektiv.

Historisk splittring

Splittringen inom den nazistiska rörelsen är ingen ny företeelse. Historikern Heléne Lööw har i boken "Nazismen i Sverige 1924-1979" visat att nazisterna tidigt hade svårt att enas i ett parti. Det första nazistiska partiet bildades 1924 av veterinären Birger Furugård. 1933 splittrades partiet när Sven Olov Lindholm bildade Nationalsocialistiska arbetarpartiet. Samma år bildades ett tredje nazistiskt parti, Nationalsocialistiska blocket som kom att bli synonymt med "överklassnazism".

Enligt Heléne Lööw finns det flera förklaringar till den historiska splittringen:

- Splittringen beror på många saker som oenighet vad gäller ideologisk inriktning, oenighet om vilka kampmetoder som ska användas, konflikter om marknader av olika slag, personliga konflikter mellan olika ledande aktivister, spänningarna mellan de radikala och mer modesta. Det finns också en splittring mellan Stockholm och Göteborg som är urgammal.

Enligt Heléne Lööw är det svårt att säga vilka konsekvenser den fortsatta splittringen får.

- De kan fortfarande lappa ihop det igen. Möjligen kan en sida utmanövrera den andra. Det finns också en möjlighet till ökad radikalisering.