I dag kostar det 700 000 kronor att montera ner ett normalstort vindkraftverk.

- Som lagen är utformad nu är det fullt möjligt att bygga en park med hundratals verk utan någon ekonomisk säkerhet eller tillståndsprövning. Bara de är lägre än 120 meter, säger Weronica Ekholm på Energimyndighetens vindenhet.

Höjden avgör

Det är höjden på vindkraftverket som avgör om det räcker med ett bygglov och en anmälan från kommunen eller om en tillståndsprövning ska göras av länsstyrelsen.

Men medan den senare myndigheten har rätt att kräva viss ekonomisk säkerhet för nedmonteringen av de uttjänta verken har kommunen endast möjlighet att förelägga om vite i efterhand. Något som förutsätter att det också finns någon ansvarig kvar, med tillräckliga ekonomiska medel. Ändå har kommunerna tilldelats ansvar för handläggning av allt större vindkraftsetableringar.

- Energimyndigheten har sänt en skrivelse till regeringen där vi önskar att kommunerna även ska få rätten till att ställa krav på ekonomiska garantier för nedmontering. Men det kan ta tid innan en ändring kan komma till stånd, säger hon.

Ett vindkraftverk har en livslängd på cirka 20-25 år. Ansvaret för att det ska tas ner ligger på verksamhetsutövaren.

- Om den saknar ekonomiska medel eller har gått i konkurs faller ansvaret på markägaren. Saknar även den personen pengar blir det i sista hand samhället som får ta notan, säger Weronica Ekholm.

Hon menar att det riskerar bli samma problematik med de uttjänta vindkraftverken som med förorenad mark. Långdragna processer och ingen som har råd att montera ner de uttjänta verken.

Inga avsatta pengar

Verksamhetsutövare, markägare och myndigheter blir alla alltmer medvetna om problematiken. Men av de 112 verk som redan står i västra Östergötlands nio kommuner är det troligtvis få som har någon tidsbegränsning på när de ska tas ner eller några upprättade fonder för nedmontering. Inte heller för de 32 som tillståndsprövats av länsstyrelsen finns det pengar.

- Att vi ställer ekonomiska krav för nedmontering på verksamhetsutövaren är ganska nytt. Hittills är det bara gjort på 15 verk, men de är ännu inte uppsatta, säger Karl-Martin Axelsson på länsstyrelsen i Östergötland.

Problematik kan kringgås

I väntan på att en lagändring ska innefatta samtliga vindkraftverk finns det ett sätt för kommunerna att kringgå problematiken. Istället för att själva ge handlägga bygglov och miljöanmälan har kommunerna alltid möjligheten att förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

- Det kan kommunerna göra även om verket ligger under gränsen för tillståndsprövning. Bara de anger ett gott skäl till att etableringen påtagligt skulle påverka miljön och landskapet. Men det har ingen i Östergötland gjort än, säger han.

Kostnadskalkylen för nedmontering bygger på ett modernt 2 MW-verk med en livslängd på 20-25 år, och har räknats ut i en rapport beställd av Energimyndigheten.