De närmaste veckorna får cirka 8 500 familjer i sydöstra Sverige, varav flera tusen i Östergötland, en inbjudan till deltagande i "ett världsunikt projekt för friskare barn".

Detta innebär att det stora ABIS-projektet (Alla barn i sydöstra Sverige), som inleddes hösten 1997 under ledning av Linköpingsprofessorn Johnny Ludvigsson för att på sikt ge svar på varför vissa barn får diabetes, nu går över i en andra fas.

Under ABIS II ska de deltagande barnen studeras ur ett vidare perspektiv än under ABIS I.

Övervikt och stress

Bland annat hoppas forskarna få ökade kunskaper om varför även andra sjukdomar än diabetes, som hänger samman med störningar i immunförsvaret - exempelvis allergier, inflammatoriska tarmsjukdomar och glutenintolerans -- bryter ut.

På grund av den i dag närmast epidemiska ökningen av övervikt och fetma bland barn och ungdomar kommer ABIS II att lägga särskilt stor vikt på faktorer som rör kost och fysisk aktivitet, berättar Johnny Ludvigsson.

Vad psykisk stress leder till ska också studeras noggrant.

Drygt 17 000 barn

Från ABIS I vet man att stressituationer i familjen, exempelvis föräldrars skilsmässa, påverkar funktioner i barnens kroppar som man kan tänka sig påverkar risken för att diabetes ska bryta ut på sikt.

Till deltagande i ABIS inbjöds föräldrarna till alla barn som föddes i Östergötland, Småland, Blekinge och Öland mellan 1 oktober 1997 och 1 oktober 1999.

Denna inbjudan ledde till att inledningsvis drygt 17 000 av de närmare 22 000 barn som föddes under den aktuella tiden i sydöstra Sverige deltog i ABIS I.

Barnen har fått lämna blod-, avförings-, urin- och hårprover och föräldrarna svara på frågor kring en rad miljöfaktorer upprepade gånger. Därtill har mammorna lämnat prov på sin bröstmjölk och ett hårprov.

Den biobank som alla dessa sparade prover utgör är världens största i sitt slag, det vill säga prover kopplade till registrering av en rad miljöfaktorer, menar Johnny Ludvigsson.

Omfattar "alla"

Även om antalet deltagande familjer minskade för varje ny gång det skulle tas prover på barnen och besvaras enkäter så att man vid 5-6-årskontrollen vara nere i cirka 8 000, är alltså detta en världsunik studie.

Detta eftersom studien omfattar i princip alla barn i ett större geografiskt område som är födda under en viss tidsperiod, inte bara de som uppfyller vissa uppställda kriterier.

I ABIS II, som nu dras igång, skickas inbjudan om deltagande ut till alla de drygt 17 000 familjer som var med i början av ABIS I.

Nu handlar det åter igen om att föräldrarna ska besvara omfattande frågeformulär och barnen lämna en massa prover samt svara på frågor som rör deras syn på sig själva och omvärlden.

Johnny Ludvigsson både hoppas och tror att de flesta som ursprungligen deltagit i projektet vill vara med igen -- både nu och i framtiden.