LINKÖPING

Vi rullar sakta genom Sturefors i Sten Järveroths buss med en 10meter lång antenn på taket och en tunna allt medan datorn avslöjarvilka riktat sina tv-antenner mot fel sändare.

Sakta men säkert kartläggs tv-sändarnas utbredning på metern här iSverige. Varje gång Sten Järveroth är ute och kör registrerar en datori bilen de olika sändarnas styrka tillsammans med den position därStens bil befinner sig.

Allt lagras för att Teracom, som äger och driver tv-sändarna iSverige, skall få en uppfattning om hur bilden är i knepiga områden.

-- Genom att åka ut och mäta kan vi till exempel se områden där manmed hjälp av en slav kan behöva förbättra signalen, säger Sten.

Sten Järveroth vet att en tv-antennsignal är lurig och kan bytaskepnad på bara några meter på grund av omgivande terräng ellervegetation.

-- En bra bild på vintern kan bli dålig så snart träden fått löv, säger han.

Alla sändare i länet sänder redan digitalt.

Finessen med digital tv är att tv-bilden sänds i form av ett pusselsom sedan pusslas av digitalboxen. Resultatet går sedan vidare in i dintv eller video.

För många signaler

Från en analog sändare går bildsignalen direkt in i tv:n ochomvandlas till en bild. Har du otur fångar din antenn upp flerasignaler från samma sändare. En som studsat mot ett berg intill, enannan som går direkt in. Resultatet blir en bild med skugga.

Vid digital sändning har mottagaren viss tid på sig att jämföraolika signaler och välja ut den som den skall göra en bild av. Motalaoch slavsändaren i Linköping sänder därför på samma frekvens. Omsignalen från Motalasändaren inte räcker till kan Linköpings slav"fylla på" så att bilden blir perfekt. Digital-tv tar mindre plats ioch flera tv-kanaler kan sändas på samma frekvens. De olika gruppernaav kanaler på samma frekvens kallas för "mux".

Barn och boende tittar förvånat på Stens bil när vi kör runt med"tunnan" och en femmetersantenn som riktas emot en sändare.Femmetersantennen skall efterlikna en tv-antenn på ett hustak.

Tunnan kan ta emot signaler från flera håll samtidigt.

-- Den är okänsligare men ger en bild av hur de olika sändarna står sig mot var-andra, säger Sten Järveroth.

Kurvor ger svaret

På datorskärmen ritar de olika sändarna och deras "muxar" upp olikfärgade kurvor. Ju högre kurva desto bättre signal.

Vi kan se hur Kisasändaren och dess muxar stiger högre på skalan och blir klart bäst.

-- Jag förstår att man valt Kisa just här. Där finns det goda marginaler men Linköping går också bra här, säger Sten.

Alldeles intill oss pekar ett par antenner mot Norr-köping trots att signalen från Norrköping "inte är någon höjdare".

-- Har man en riktad antenn så går nog Norrköping bra ändå.

Att många väljer Norrköping kan bero på att den ger bäst analog bild både på ettan och tvåan i vissa områden.

Hjulsbro som en tornado

Den tendensen blir ännu tydligare när vi rattar in i södra Hjulsbro.Här ser det ut som en tornado skulle ha ställt in tv-antennerna.Somliga har en antenn mot Linköping, den andra mot Norrköping. Andrahar den på trekvart eller mittemellan.

På Hjulsbrovägen söder-ifrån bjuds vi på en kamp mellan sändarna som varierar meter för meter.

I det hörn där jag bor duger både Kisa, Norrköping och Linköping förbra digital-mottagning. Tendensen håller i sig ända tills vi kommer nedi de lägsta delarna i Stångåhöjd mittemot Hackefors.

Plötsligt har antennerna likt solrosor riktats mot en strålgivare Krokeksmasten.

Kurvorna ritar sitt tydliga spår. Här har Norrköping ett fäste, men kanske inte så länge till.

-- Många skulle faktiskt kunna se på Linköping också, säger Sten.

Så snart vi kommit upp mot Ekholmens centrum återställs ordningen. Linköping dominerar, Kisa kan göra sig gällande.

Frågan om var vi hittar den bästa signalen blir aldrig aktuell. StenJärveroth säger att det i nio fall av tio är saker som gör bildenriktigt dålig.

-- Om folk visste att en gammal antennkabel kan stjäla hälften avsignalen från antennerna. Det filter som gör att man tar signalernafrån båda antennerna, de är ofta gamla och signal-slukande.

-- Dessutom skall man komma ihåg att en antenn inte lever i evighet.Ofta är de placerade vid skorstenen och utsätts för föroreningar ochdet finns gränser för vad de klarar.

Sten tycker ändå inte att man skall klättra upp på taket i onödan.

-- Som jag ser det kommer väldigt många att få en bra bild med det de har på taket, så pröva först.