Sverige har den näst högsta, Finland den högsta, förekomsten avbarndiabetes i världen. Allt fler barn världen över drabbas dock avdenna sjukdom.

Barndiabetes är delvis en ärftlig sjukdom. Det krävs att ett barnhar vissa speciella gener för att sjukdomen ska kunna bryta ut.

Miljöfaktorer

Länge har det antagits att även olika miljöfaktorer ökar risken föratt barnen får speciella antikroppar som i sin tur ökar risken för attde ska utveckla diabetes.

Komjölk är en faktor som diskuterats i det sammanhanget.

Jeanette Wahlbergs studier visar att barn som under sina två förstamånader får i sig komjölksprotein via bröstmjölksersättning löperstörre risk att få diabetesrelaterade antikroppar än andra barn.

Barn som vid ett års ålder konsumerar fyra eller fler glas per daghar vid 2,5 års ålder också sådana antikroppar i högre utsträckning änbarn som inte druckit så mycket mjölk.

"Mjölk är nyttigt"

-- Dessa resultat betyder absolut inte att vi anser att barn inte ska dricka mjölk, säger Jeanette Wahlberg.

Att ett barn får den här typen av antikroppar betyder inte heller att det ovillkorligen kommer att få diabetes, poängterar hon.

Barn som ammats kortare tid än tre månader löper, jämfört med barnsom ammats längre, dubbelt så stor risk att få sådana antikroppar somökar risken för diabetes.

För att minimera risken för att barn ska utveckla glutenintolerans,det vill säga överkänslighet mot ett ämne som finns i mjöl,rekommenderas i dag att de får börja äta gluten i små mängder mellanfyra och sex månader ålder medan de fortfarande ammas.

Detta tycks också vara bäst ur diabetessynpunkt. Det vill säga barnsom börjat få gluten först efter sex månaders ålder har oftare den typav antikroppar hon studerar än barn som fått det tidigare.

Studera vidare

Infektioner hos mamman under graviditeten såväl som hos barnet underdess första levnadsår ökar också risken för att barnet ska utveckla dediabetesrelaterade antikropparna.

Det samma gör även förekomsten av olika allergiska symtom hos små barn.

Att ett barn vid två och ett halvt års ålder har den här typen avantikroppar betyder inte att det verkligen kommer att drabbas avdiabetes.

-- Det händer att de här antikropparna försvinner hos barnen, berättar Jeanette Wahlberg.

I vilken utsträckning detta sker och vad det är som kan leda tillsådan "utläkning" är sådant som ska kartläggas i fortsatta studier inomABIS-projektet.