- Det har mycket stor betydelse vad länsstyrelsen kommer fram till. Jag hoppas och tror att man ser helheten i ärendet, säger Boxholms byggnadschef Jan Jonsson.

Han betecknar föroreningarna från ett nedlagt impregneringsverk som en ödesfråga för hela projektet. Han säger att det behövs minimalt med schaktning i det förorenade området för att få spåren på plats.

De har också justerats i sin dragning just för denna sakens skull.

- Som jag ser det försämrar inte den nu planerade spårläggningen möjligheterna till en framtida sanering, i vart fall inte mer än ytterst lite, säger Jan Jonsson.

Han, kommunalrådet Per-Arne Larsson, samt företrädare för statliga Jernhusen besökte länsstyrelsens miljövårdsenhet 9 december.

- Det är ett komplicerat ärende där det är många saker att ta hänsyn till. Vi är inte färdiga med våra interna diskussioner på länsstyrelsen, men jag är mycket väl medveten om att tidsschemat är pressat och att det är bråttom med att få fram ett svar till Jernhusen, säger handläggaren Elisabeth Omsäter.

Mattias Leksell, affärsprojektledare hos Järn- husen, konstaterar att det blivit viss försening men tycker att länsstyrelsen varit ganska snabb.

Den förorenade marken är inte det enda återstående kruxet. Parallellt med länsstyrelsens beredning så tittar Trafikverket och Jernhusen på hur man ska komma till och från depåområdet.

Det finns signaltekniska frågor att lösa som bland annat har att göra med att bangården och befintligt industrispår saknar elektrifiering.

Mattias Leksell taxerar fortfarande Boxholms chanser att få tågverkstaden som 80-procentiga. Bygglov är beviljat Jernhusen.

När kommer ett slutligt besked?

- Så fort som möjligt. Ambitionen kvarstår att ha en ny tågverkstad färdig till nästa vinter.