I dammen har Leca AB under flera år deponerat så kallat scrubbervatten från sin rökgasrening. För tre år sedan bytte företaget teknik för rening av rökgaser, vilket gjorde att man inte längre behöver använda sig av lakvattendammen på Gärstad.

Tekniska verken ansöker därför hos länsstyrelsen om att få tömma dammen för att få tillgång till mer mark inom Gärstads deponiområde. Bolaget anser att tömningen kan ske utan att lakvattnet först renas, då uppmätta metallhalter i dammen understiger värden som Naturvårdsverket klassar som mindre allvarligt förorenat ytvatten. Mörtlösadiket anges som mer förorenat än lakvattnet i dammen.

Miljönämnden påpekar dock i sitt yttrande att halterna för arsenik, bly och zink ligger något över de riktvärden som gäller för Tekniska verkens egen interna lakvattendamm. Linköpings miljöpolitiker efterlyser också uppgifter om lakvattnets innehåll av organiska och metallorganiska ämnen.

Eftersom lakvattendammen ligger centralt inom Gärstads avfallsanläggning misstänker de att den inte bara innehåller rökgaskondensat från Leca utan även tusentals olika ämnen från material som deponerats i området. En del av dessa kan vara långlivade och giftiga.

Innan tömningen kan tillåtas vill miljönämnden därför ha uppgifter om huruvida riskämnen som tributyltenn, metylkvicksilver, fenoler, bensen, toluen och liknande icke önskvärda ämnen förekommer i lakvattnet. Miljönämnden saknar också en redovisning för hur syretärande lakvattnet är.

Dammen innehåller 100 000 kubikmeter lakvatten. Tömningen ska ske långsamt och beräknas ta uppemot ett år att genomföra.