I slutet på förra året vann konsultföretaget Tyréns AB kommunens upphandling av en utomstående utredare av Tornbydeponin. Nya provtagningar ska leda fram till åtgärdsförslag och en slutrapport i början av april.

"Glädjande"

Resultaten från konsultens första provomgång presenterades för kommunen i veckan. Miljöskyddsinspektör Torgny Sylvan är representant för tillsynsmyndigheten, som är Linköpings bygg- och miljönämnd.

- Det glädjande är att de nya provsvaren tyder på att föroreningarna kan vara väsentligt lägre än vad vi först befarat. Det betyder dock inte att det går att blåsa faran över. Det här handlar fortfarande om en deponi med en allvarlig situation, men kanske inte så alarmerande som tidigare provtagningar visat, säger han.

Enligt Torgny Sylvan har de prover som kommunen tidigare låtit ta i Tornbydeponin behandlats enligt en metod som inte längre används när det gäller att få fram analyssvar som går att sätta i relation till Naturvårdsverkets riktvärden.

- Tidigare har partiklar funnits kvar i de prover som analyserats. Den här gången har de filtrerats bort. Alla föroreningar ska finnas lösta i vatten för att analysresultaten ska gå att jämförbara med Naturvårdsverkets riktvärden, säger han.

Lägre halter

Analyssvaren från de prover som togs i slutet av förra året visar på lägre föroreningshalter när det gäller metaller som arsenik, bly och kadmium. Även organiska föreningar som pcb är lägre medan dioxin varierar från lägre till samma nivåer som tidigare provsvar.

- Eftersom det här resultatet är så oerhört annorlunda mot tidigare genomförs nu en andra provtagningsomgång, säger Torgny Sylvan.

Vattenprover tas i fjorton grundvattenrör som är placerade både i själva deponin och i markområden utanför den. Fyra provtagningspunkter finns också i ytvatten. Tre platser ligger i Stångån och en nära E4 i en damm som är ett fördröjningsmagasin för dagvatten från Skäggetorp och Tornbyområdet i stort.

Åtgärdsförslag

Kommunens planer för området är att det framöver ska kunna användas för friluftsliv, industrier och kanske även bostäder. Konsultföretaget Tyréns uppgift är att klara ut vilka åtgärder som krävs för att de önskemålen ska kunna realiseras. Över en del av området ska även den nya Ullevileden dras med en bro över Stångån.

Tornbydeponins existens dök upp som en ren överraskning för kommunen i samband med arkeologiska utgrävningar för Ullevileden för ett par år sedan. Trots att kommunen varit huvudman för denna soptipp från slutet av 1940-talet fram till 1960-talet var bara en liten del av den känd. Resten hade fallit i glömska.