Arbetet kommer att genomföras i två steg. Först ska Arbetsmiljöverkets experter besöka 60-70 byggföretag i Östergötland och Sörmland på deras respektive kontor. Då ska arbetsgivarna redogöra för hur man i sin planering av olika bygguppdrag förebygger att byggarbetare utsätts för damm.

- Vi ska ställa krav på kunskaper, rutiner, utrustning. Hanterings- och skyddsföreskrifter ska finnas så att de dammande arbetsmomenten kan utföras säkert. Man ska känna till och använda sig av säkra arbetsmetoder, säger Ulla Sernelius, inspektör och yrkeshygieniker vid Arbetsmiljöverket.

Hon påpekar att Arbetsmiljöverket har under de senaste åren besökt många byggarbetsplatser och de signaler som de har fått är entydiga. Många fler arbetstagare känner att de har hälsobesvär på grund av allt damm.

- Vi måste få byggföretagen att ta dammproblemen på allvar. Damm utgör inte en omedelbar fara för livet men de knappt synbara dammpartiklarna äter sig in i luftrör och andningsorgan och kan ge allvarliga skador på sikt, säger Ulla Sernelius.

Exponering för dammpartiklar kan orsaka livshotande sjukdomar som KOL, silikos (stendammslunga) och olika typer av cancer.

När inspektionerna på kontoren i steg ett är avklarade ska Arbetsmiljöverket, som steg två, besöka byggarbetsplatserna för att kontrollera om praktik stämmer överens med teori.

- Vi ska kolla om byggföretag verkligen jobbar så som de ska, säger Sernelius.