En stor del av ytan behöver täckas med rena massor för att området ska kunna användas som park och för rekreation. Dessutom måste föroreningarna kontrolleras under femton år.

Tornbydeponin innehåller både farliga metaller och organiska ämnen som dioxin och oljerester. Undersökningar visar dock att föroreningarna har stannat i deponin och varken läckt särskilt mycket till grundvattnet eller till Stångån. Anledningen är att de gropar som fyllts med hushållsavfall och aska består av tätande lera. Deponins botten är dessutom täckt med kalkslam som i sig binder föroreningarna och minskar risken för läckage.

- Konsultens slutrapport visar att deponin innehåller stora mängder föroreningar. Det som finns där är förfärligt, men tack vare leran och kalken är påverkan på omgivningen liten. Det kan tyckas ha varit osedvanligt oförsiktigt att anlägga en hushålls- och askdeponi så här nära ett ytvatten, men uppenbarligen har man haft turen på sin sida, konstaterar miljöskyddsinspektör Torgny Sylvan.

I september kommer Linköpings miljökontor, som är tillsynsmyndighet, att äska pengar till ett eget åtgärdsförslag för Tornbydeponin hos kommunens bygg- och miljönämnden.