Miljökontoret genomförde under förra året ett geografiskt tillsynsprojekt i Hackefors industriområde för att inventera företagens påverkan på dagvattennätet.

Rapporten från projektet, som genomfördes eftersom det ska upprättas ett vattenskydds-område för Råberga vattentäkt, har nyligen blivit klar.

Totalt finns cirka 180 företag i Hackefors, som är uppdelade på två avrinningsområden. Från dessa avleds 1,3 miljoner kubikmeter dagvatten varje år till Stångån och innehåller ett ton olja, 15 kilo bly, 123 kilo zink, 10 kilo krom och 0,6 kilo kadmium.

Provtagningen gjordes på 25 platser i områdets dagvattennät och föroreningshalterna var förhöjda i flera av dem.

Majoriteten av verksamheterna i Hackefors påverkar inte dagvattnet alls och uteslöts ur undersökningen. Däremot riskklassades 62 företag. Tio av dem bedöms ha verksamheter där det föreligger en risk eller till och med en stor risk för oönskade utsläpp till dagvattnet. För 17 företag är risken liten och för 24 mycket liten. För elva företag bedöms risken som obefintlig.

Smärre brister i hanteringen av kemikalier eller farligt avfall upptäcktes dock på många håll. 39 företag behövde uppdateras på gällande lagstiftning och i 23 fall krävdes någon form av uppföljning efter inspektionen. Inget företag har dock något föreläggande eller åtalsanmälan att vänta.

Tidigare har liknande tillsynsprojekt genomförts i Tornby och Torvinge.