Annars kan inte kommunen bevilja bygglov, vilket även påpekas i detaljplanen.

Kemtvätt, bilverkstad, grafisk industri och bensinstation är verksamheter som funnits i de båda kvarteren i Vasastaden.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplanen tillhör marken vid kemtvätten högsta riskklass med "mycket stor risk för negativa effekter på människa och miljö".

Undersökningar som hittills gjorts visar att klorerade lösningsmedel finns ned till sex meter under markytan och i grundvattnet, vars yta ligger två till tre meter under marken.

Utan sanering är inte detaljplanen att anse som lämplig med tanke på "boendes och andras hälsa", enligt länsstyrelsen, som samtidigt påpekar att kunskapen om marken är begränsad, när det gäller föroreningarnas art, omfattning och avgränsning.

Det innebär i sig att de ekonomiska konsekvenserna för att genomföra detaljplanens bostadsplaner är osäkra.

Enligt de kommentarer som kommunen gett på länsstyrelsens samrådsyttrande är "berörda byggherrar fullt införstådda i osäkerheterna kopplade till markföroreningssituationen".

Saneringen ska tas upp i avtal mellan byggherrarna och kommunen. Strategin hittills har varit att inte lägga pengar på fullständiga utredningar innan detaljplanen vunnit laga kraft.