– Vi är glada att det inte har spridit sig till vattnet, det ligger fast i marken, säger planeringsarkitekt Caroline Johansson om föroreningarna.

Planer på bostäder och skola på verkstadsområdet har blivit till restriktioner, saneringsarbete och en indragen ansökan om att få starta gymnasieskola. Det var Bona folkhögskola som ville starta utbildning för ungdomar med funktionshinder.

Mångårig industriverksamhet har satt sina spår och på hela området finns cirka 116 000 ton förorenad massa. Det handlar om tungmetaller som nickel, kvicksilver, arsenik, bly och krom. Området är bland de mest förorenade i Motala.

– Det är väldigt få områden som är undersökta när det gäller tungmetaller. Men det är inte så många områden som slår det här, som tur är, säger miljöskyddsinspektör Ulrika Johansson.

Motala kommun har undersökt föroreningssituationen mellan 2011 och 2013 och företaget Structor Miljöteknik har noga analyserat miljön på uppdrag av kommunen i samband med att detaljplanen för gamla Motala verkstad togs fram.

Att dagligen vistas i området kan innebära hälsorisker. De riktvärden som har tagits fram anger att barn- och ungdomar under 18 år kan vistas max 60 dagar per år på området och vuxna max 200 dagar utan någon förhöjd hälsorisk.

Caroline Johansson är en av delprojektledarna för arbetet med att göra verkstadsområdet till en kulturstadsdel i framtiden. Hon berättar att det tidigare har funnits idéer för verksamheter på området som på grund av föroreningarna inte går att förverkliga.

– Det har visat sig under processens gång att det är väldigt förorenat. Vi ville ha bostäder först, men har kommit fram till att det inte går. Det är ju också poängen med detaljplanen, det här har blivit förutsättningarna, säger hon.

Föroreningarna blir någonting man måste förhålla sig till i framtiden. Schaktarbeten eller reparationer på byggnader kommer att behöva övervägas noga.

Även länsstyrelsen har gjort en bedömning av situationen. Den liknar till stora delar kommunen och Structor Miljötekniks. Enligt länsstyrelsen är det viktigt att information om riskerna når ut till berörda verksamheter.

– När man bygger om och ändrar luftflöden genom att till exempel flytta en vägg kan man utsättas för risker. Det är viktigt att den som är verksam vet om det. Man kanske inte alltid tänker på att det kan finnas något i marken, säger Susanne Karlsson, byrådirektör vid länsstyrelsen i Östergötland.

Nils Jönsson / MVT