De ifrågasättande synpunkterna väller överhuvudtaget fram som en bred flod. Inte minst från privatpersoner, om än i stor dominans för förtryckta skrivelser som föreningen Rättvis vind tillhandahållit.

Det handlar om yttrandena över vindkraftsplanen för skogs- och övergångsbygden i Ödeshögs kommun.

Urban Runesson, kommunens plan- och byggchef, bedömer utifrån remissvaren att det måste till en "ganska häftig omarbetning av planen".

- Vi tjänstemän och politiker är ju inte till för att köra över Ödeshögs kommuns invånare, säger han och uttrycker viss frustrationen över att det getts sken av motsatsen.

Bland de cirka 200 yttrandena finns det knappt tio huvudsakligen accepterande och berömmande yttranden från markägare, vindkraftsägare och enstaka myndigheter.

Det finns också yttranden av mer blandad karaktär från bland annat politiska partier.

Rättvis vind har skrivit ett eget omfångsrikt yttrande. Föreningen menar att vindkraftsutbyggnaden måste stanna vid ett eller två områden och ett fåtal verk. Föreningen betecknar planen som undermålig.

"Förslaget skall avslås och ett helt nytt förslag skall göras av ny neutral personal", heter det sammanfattningsvis.

Vad menar ni med "neutral personal"? Anser ni att konsultföretaget WSP som gjort planen har egen­intresse i en vindkraftsutbyggd skogsbygd?

- Nej, nej, vi syftar inte på konsultföretaget, formuleringen "neutral personal" är tyvärr lite missvisande. Det vi framför allt syftar på är ­miljö- och byggnämndens ordförande ­Håkan Johansson som under första tiden av planens framtagande hade en intresseanmälan inlämnad att själv få bygga vindkraftverk i övergångsbygden, säger Hans Ström, ordförande för Rättvis vind.

Jo, det är känt sedan tidigare men det är inte Håkan Johansson som har gjort vindkraftsplanen?

- Nej, det är riktigt. Men det är han och andra politiker i miljö- och byggnämnden som har haft ett avgörande inflytande på framför allt avståndsgränser och andra specifikationer.

Föreningen underkänner 500 meter som generellt skyddsavstånd till bostäder. Den anser att avståndet till fastighetsgränsen ska vara minst tio gånger totalhöjden på vindkraftverket (föreningen räknar med 150 meter höga verk, Correns anmärkning).

På den punkten får föreningen medhåll från miljö- och hälsoskyddschef Torgil Slatte som i ett eget yttrande tycker att det är av yttersta vikt att klart deklarera var det inte ska uppföras några vindkraftverk.

Han motiverar det med att han "gjort den erfarenheten här i Ödeshögs kommun att en antagen plan har mycket stor tyngd". Prövningen i varje enskilt fall enligt plan- och bygglagen och miljöbalken blir, tycker han, närmast en expeditionsaffär.

Länsstyrelsen slår ner på för mycket "bör"-skrivningar och anför:

"Planförslaget ger inget entydigt ställningstagande för områden där utbyggnad av vindkraft inte ska ske och inte heller för områden där etableringen är prioriterad. Länsstyrelsen ser det som önskvärt att översiktsplanen kommer steget längre med anvisningar för markanvändningen än vad som nu presenterats".

Länsstyrelsen trycker mycket på Holavedens höga landskapsvärden och ser det som viktigt att detta lyfts fram och analyseras i den fortsatta planprocessen.

"Holaveden finns bland annat med som ett utpekat område i "Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet och det finns en påbörjad utredning av Holaveden som riksintresseområde för naturvården".