Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som ger medlemmar i Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund tillstånd till skyddsjakten.

Under perioden 1 april–20 augusti får jakten inte bedrivas närmare än 300 meter från strandlinjen till öar där skarvar häckar. Den får inte heller äga rum inom områden där havsörn och fiskgjuse observerats och inte närmare än 500 meter respektive 300 meter från deras häckningsplatser. Endast under en enda vecka efter utsättning av lax får skarv jagas inom en kilometer från den platsen.

Under de senaste åren har antalet häckande storskarvar minskat i Vättern. Enligt en inventering som gjordes förra året häckade cirka 500 par i sjön.

För yrkesfisket är bitskador på fisk i fiskredskap det största problemet. Länsstyrelsen påpekar i sitt beslut om skyddsjakt att de skadorna i första hand bör minskas genom en utveckling av redskapen, som även syftar till att minska antalet skarvar som drunknar i dem.

Länsstyrelsen konstaterar även att skadorna på fiskfångst och fiskeredskap har minskat trots att skyddsjakten inte blivit större. För 2010 inrapporterades att fem skarvar skjutits, medan två skarvar sköts under 2011 och inga under förra året.