I ansökan framgår det att kommunens mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund är den som lämnat in papperen. Men hon har lämnat in en ansökan om dispens från biotopskyddet, vilket visade sig vara helt fel.

Därför har länsstyrelsen avvisat ansökan, utan att ens behandla den.

Adam Bergner är naturvårdshandläggare och den som tog emot ärendet:

– Det stämmer att vi fick in ett ärende för cirka två veckor sen, men att vi har fattat beslut om att avvisa ansökan då kommunen skickat in fel typ av ansökan och med fel typ av underlag. Därför går det helt enkelt inte att pröva ansökan som den ser ut idag.

Enligt Adam Bergner har kommunen sökt en dispens som inte är tillämpligt på det aktuella trädet.

– För att få fälla eller orsaka nån form av skada på det så behövs det ett tillstånd enligt Natura 2000-lagstiftningen. Det man sökte för nu var en dispens för ett generellt biotopskydd och det är en helt annan typ av bestämmelse. Det här trädet är inte biotopskyddat och därför kan vi heller inte pröva ansökan i sak.

Han berättar att länsstyrelsen samtidigt upplyst kommunen vad som gäller i det här aktuella fallet.

– I beslutet har vi informerat om hur de ska gå vidare för att få saken prövad.

En ansökan på rätt sätt kan enligt Adam Bergner ta ganska lång tid.

– Generellt sätt är en tillståndsprövning inom Natura 2000 en ganska komplicerad process som kräver att man från kommunens sida tar fram rätt mycket underlag. Man behöver göra en specifik miljöbedömning som inkluderar både ett avgränsningssamråd, där man ger andra parter möjligheter att komma in med synpunkter, och en miljökonsekvensbeskrivning som berättar vilken påverkan det kan bli på miljön i området.

– Hela det arbetet kan ta allt från ett par månader till kanske ett år att behandla.

Finns det nåt underlag ni redan har som skulle kunna underlätta en sån process, eftersom eken varit aktuell tidigare?

– Egentligen inte. Kommunen har ju tagit fram en detaljplan för den nya bandyplanen, som vunnit laga kraft, men kommunens intention då var att man skulle ta hänsyn till eken och inte uppföra någon byggnad närmare än åtta meter från dess yttersta grenspets. Det som verkar vara aktuellt nu är ju något helt annat och då behöver man titta på hur det överensstämmer med vad detaljplanen säger. Men det är ett arbete som kommunen själv måste göra.

Hanna Hammarlund är på semester, i hennes ställe svarar förvaltningschef Theres Sandstedt-Johansson.

– Jag har fått veta att det blivit fel och har skickat ärendet vidare till tjänstemän på förvaltningen för att se hur vi ska hantera det vidare så att rätt ansökan kommer in.