Men såväl kvinnor som män med astma har ofta inte fått någon diagnos av sjukdomen. Det framgår av en stor europeisk studie, som publiceras i den välrenommerade facktidskriften Thorax.

- Våra resultat ger svart på vitt på att det i medelåldern finns könsskillnader i förekomsten av astma. Att vi läkare ser mer kvinnliga patienter med astma beror alltså inte på att kvinnor är mer benägna än att söka vård för astmabesvär, säger professor Christer Janson vid Akademiska sjukhuset i Uppsalas lung- och allergiklinik.

Studien omfattar mer än 9 000 vuxna kvinnor och män från 29 centra i 14 europeiska länder, varav 1 400 från Sverige.

Vid två tillfällen med upp till tio års mellanrum besvarade alla en omfattande hälsoenkät med frågor olika symtom från luftvägarna, genomgick ett speciellt luftrörstest och lämnade prover för att kolla om de hade allergiantikroppar i blodet.

Analyserna av enkät­svaren och testresultaten visar att det inte fanns några skillnader i förekomsten av astma före 35 års ålder. I åldrarna över 35 år däremot var astma 20 procent vanligare bland kvinnorna.

- Denna skillnad i förekomsten av astma mellan kvinnor och män ökade med stigande ålder. Detta beror på att betydligt fler kvinnor än män utvecklar icke-allergisk astma i vuxen ålder. När det gäller förekomsten av allergisk astma finns däremot inga könsskillnader alls, säger Christer Janson.

Studien kan inte besvara frågan om varför kvinnor oftare än män utvecklar icke-allergisk astma i vuxen ålder.

- Orsaken kan inte vara skillnader mellan kvinnor och män när det gäller kända riskfaktorer för astma som fetma och rökning. En hypotes är att olikheter i hormonella faktorer mellan kvinnor och män har betydelse. Detta är något som vi försöker belysa när vi just nu gör ytterligare en uppföljning av samma personer som vid de två tidigare undersökningarna, säger Christer Janson.

Nära tio procent av deltagarna i studien hade symtom på astma - i form av tryck över bröstet när de vaknade, andnödsattacker och lättretade luftrör. Men färre än hälften av dem hade fått någon astmadiagnos av läkare.

- Detta gällde i synnerhet för dem som hade astmasymtom utan att ha någon allergi. Av dem hade bara var sjätte, oavsett kön, fått en diagnos. Att fånga in fler med astma och erbjuda dem hjälp är en utmaning för oss inom vården, säger Christer Janson.

UNT