Denna vinter har börjat med kalla temperaturer, kärnkraftverk som krånglar och låga vattennivåer i vattenmagasinen till vattenkraftverken. Detta har snabbt fått följden att elpriserna går upp och konsumenterna drabbas av höga elräkningar. Under mina kontakter med de kraftbolag som äger kärnkraftverken fick jag under hösten försäkringar att kärnkraftverken skulle vara i drift från början av december. Det är problematiskt, även om situationen är bättre än tidigare år.

Elproduktionen i Sverige består idag främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa två kraftkällor svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras med bland annat biobränslen som kraftvärme och vindkraft. Vi måste minska behovet av vattenkraft och kärnkraft och därför utvecklar vi ett tredje ben inom elproduktionen. Det sker genom omfattande satsningar på bland annat vindkraft och utbyggd biokraft.

Vindkraft är en av de energikällor som går snabbast att bygga och i Sverige har vi mycket bra förutsättningar för att producera miljövänlig vindkraftsel. Trots detta ligger vi fortfarande långt efter länder såsom till exempel Danmark och Tyskland. Regeringen har genomfört förändringar med syfte att snabba på tillståndsprocessen, främst genom att slopa den så kallade dubbelprövningen av vindkraftsärenden. Syftet med ändringen är att underlätta utbyggnaden av vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker och omsorgsfull prövning.

I Östergötland samt runt om i landet har Försvarsmakten i efterhand överklagat byggnadstillstånd till vindkraftverk som i flera fall under många år varit i full drift. Den 4:e oktober offentliggjorde Försvarsmakten nya riktlinjer där den generella 40 kilometersgränsen ersattes med att Försvarsmakten satte upp stoppområden för varje enskilt militär flygplats. Enligt uträkningar från bland annat Svensk Vindenergi skulle detta leda till ett stopp för 1 500 nya vindkraftverk samt att en rad vindkraftverk skulle behöva rivas. I praktiken skulle detta betyda att det blir dyrare och svårare att uppnå målet för ökad förnybar elproduktion.

I många andra länder samsas vindkraftverk och Försvarsmakternas flygplan på ett bra sätt. Regeringen har därför gett ett uppdrag om att göra en internationell jämförelse som ska visa hur det ser ut i andra länder. Försvarsmakten är en självständig myndighet och jag kan och får inte påverka myndighetens beslut. Näringsdepartementet för däremot en dialog med Försvarsmakten och försvarsdepartementet i denna fråga för att hitta en rimlig lösning.

Jag vill att Sverige ska vara ett land där vindkraftproducenter känner säkerhet och där handläggningstider är korta. Sverige behöver en snabb och säker utbyggnad av vindkraften för att skapa det tredje benet i elproduktionen.

MAUD OLOFSSON, NÄRINGSMINISTER