Redan i december 2017 lämnade Anders Agnemar in en motion som förelog att en utredning skulle göras när det gäller ekonomi och nytta avseende AQ-hallen och övriga byggnader på fastigheten. Nu har Agnemar lyft frågorna i en interpellation riktad till kommunstyrelsens ordförande.

Agnemar menar att det utan utredning inte går att utesluta att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att köpa fastigheten, och tilläggsutrusta AQ-hallen, jämfört med att bygga en ny idrottshall. Han skriver att det i så fall skulle spara värdefull mark och innebära en mindre miljöbelastning än byggnationen av en ny hall.

Interpellationen besvaras på nästa kommunfullmäktige.